Breaking News

Artikel Terbaru

Robithoh Yang Sebenarnya

Robithoh itu bukan membayangkan wajah guru. Itu juga tidak salah… Kalau membuat perumpaan seorang yang belajar ilmu bela diri kepada seorang guru silat, seorang murid jadi pasti akan berusaha keras mengingat jurus-jurus silat yang diajarkan gurunya dan selalu latihan terus-menerus sehingga lebih baik dan lebih benar dalam mempraktekkan setiap detil ...

Read More »